Hoppa till sidans innehåll

Inför årsmötet 21 mars

14 MAR 2017 20:28
Nästa tisdag den 21 mars kl. 19.00 hålls Lerum Friidrotts årsmöte i klubbhuset på Granitvägen 3. Med en vecka kvar kommer här de dokument som enligt stadgarna ska finnas tillgängliga för klubbens medlemmar.
  • Uppdaterad: 14 MAR 2017 22:53

Den tidigare utkommunicerade föredragningslistan (utdrag från stadgarna):

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.
      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.
      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
      5.   Fastställande av föredragningslista.
      6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
               senaste räkenskapsåret.
      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
            verksamhets-/räkenskapsåret.
      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
      9.   Fastställande av medlemsavgifter.
      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
      11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
      12. Val av
           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
           b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, varav hälften vartannat år.
           c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år, varav hälften vartannat år.
           d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
           e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
               ordförande;
           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt
              att representera med ombud).
      13. Övriga frågor.

Årsmöteshandlingarna

Verksamhetsberättelsen för 2016

Förvaltningsberättelse inklusive Revisorernas berätterlse för 2016

Verksamhetsplanen för 2017

Budgeten för 2017

Valberedningens förslag

Styrelsens förslag - årsmöte i två delar

Inga inkomna motioner.

Skribent: Ulf Petersson
E-post: Adressen Gömd

Löparsektionen

Samarbetspartners

 

spaloggahogermarginal

 

 

 

Våra arrangemang 

 

 

 

 

 

Samarrangemang

 

Postadress:
IK Lerum Friidrott - Friidrott
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Besöksadress:
Granitvägen 3
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 0769481558
E-post: [saknas] Information